Célkitűzéseink

8 osztályos (4+4) általános iskola.

Iskolánk céljáról, feladatáról
Speciális pedagógiai feladataink

Iskolánk céljáról, feladatáról

 • Iskolánk az egyház küldetését szolgáló, szabadon választható nevelő – oktató intézmény.
 • A hit és az alapműveltség találkozásának helye, amely az embert Emberré alakító érdekeket igyekszik közvetíteni, kialakítani, fejleszteni.
 • Feladatunk a közösség minden tagjával életkori sajátosságaik figyelembe vételével megismertetni a keresztény világlátást, kibontakoztatni az összemberi értékeket, tanítványainknak az embertársak krisztusi szolgálatára – az emberi életre – felkészíteni.
 • Biztosítani kell a hit és a tudás zavartalan együttlétét, de a tantárgyakat nem a hit együgyű alárendeltjének tekintve, hanem inkább olyan értékhordozóknak , amelyek segítségével a tanulók az Igazsághoz jutnak.
 • Törekedni kell arra, hogy egyensúlyban legyen az egyetemes és vallásos műveltség. A hitben való érettség előfeltétele a jó katekézis. Ezt az itt tanítók szakmai jártassággal, krisztusi hittel, bölcsességgel, követendő emberi magatartással is serkenthetik.
 • Biztosítani kell, hogy falaink között és azokon kívül is, a hit és az élet jól egymásra találjanak. Az a cél, hogy az egymásra találás a tanulókban is létrejöjjön. Vállalják a keresztény emberi felelősséget, törekedjenek az erényesség, az állhatatosság, megbocsátás gyakorlására.
 • Alakuljon ki Bennük az önismeret, önellenőrzés és az önuralom képessége.
 • A feladatok megoldásában a katolikus iskola minden tagja legyen segítőtárs, “a felelősségteljes együttműködést a közösség minden tagja – tanárok, szülők, növendékek, hivatali személyzet – egyaránt lelkiismereti kötelességének tekintse, s ki-ki saját szerepe, feladatköre szerint valósítsa meg”.
 • Jellemezze diákjainkat az életkoruknak megfelelő (kommunikációs) készség.
 • Cél, hogy minden tanuló adottságainak megfelelően tudása legjavát nyújtsa.
 • A pedagógiai alapelvek közül hatványozottan érvényesüljön az egyéni bánásmód elve;
 • Tehetségek felkutatása érdeklődési köröknek megfelelő foglalkozások (szakkörök) biztosítása. A szülők választási lehetősége!
 • A kor kihívásaira fel kell készülni: pl. drogellenes programmal, környezetvédelmi neveléssel;
 • Az iskola alapoktatási feladatokat lát el, ebben hasonlít az önkormányzati iskolákhoz. Önmagára nézve kötelezőnek tekinti az általános iskolai nevelési és oktatási dokumentumokat, figyelembe veszi a NAT irányelveit és a Törvény koncepcióját is.
 • Az iskola működéséhez szükséges szakmai segítséget a Fenntartón kívül a Megyei Pedagógiai Intézet munkatársai és a szombathelyi Püspöki Általános Iskola tanárai adnak, az intézmény igénye szerint. A városi továbbképzéseken, szakmai konzultációkon, tanulmányi és sportversenyeken lehetőségeink szerint részt veszünk.

Speciális pedagógiai feladataink

 • minden évben két “sima” első osztály indítása; Tanév végén szülők igénye szerint tagozat választása: idegen nyelv, zenei tagozat
 • biztosítani két idegen nyelv (német-angol) tanítását, évfolyamonként emelkedő heti óraszámban, nívócsoportok kialakítását megcélozva az alapfokú nyelvvizsgát; lehetőséget adva a két idegen nyelv együttes tanulására az “átjárhatóság” biztosításával;
 • lehetőséget biztosítani a számítástechnika tanulására csoportbontásban ill. az alsó tagozaton szakköri keretben. A gyengébb tanulócsoportnak kevesebb a jobb képességűeknek emelt szinten, magasabb heti óraszámban;
 • az egyik hittanóra egyházi ének;
 • a napközi keretein belül illemtan tanítása, élethelyzetek teremtésével, szituációs játékokkal
 • elősegíteni az iskolai könyvtár évenkénti bővítését;
 • a tanulók tudásszintjének javítása
 • a gyengébbek felzárkóztatása csoportfoglalkozással és korrepetálással;
 • lényeglátásra nevelés;
 • gondolkodás-fejlesztés;
 • olyan emelt szintű zenei képzés nyújtása, melyben a tananyag elsajátításán kívül egyrészt népitánc oktatásban részesülnek a tanulók; másrészt olyan elméleti ismeretek birtokába jutnak, mely biztosítja felvételüket a zeneiskolába;
 • szaktanárok végzik a készségtárgyak (rajz, ének-zene, tömegsport) tanítását már az alsótagozatban, hogy maximális lehetőség legyen a tehetséges gyerekek minél korábbi “felfedezésére”;
 • a tehetséggondozás szakköri keretekben való biztosítása;
 • a lehetőségekhez mérten megvalósítjuk a minden napos testedzést;
 • egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem
 • tevékenykedtetéssel váljanak a tanulók a tanítási-tanulási folyamat aktív részesévé, hozzájárulva értelmi erőik önálló ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeik kialakulásához, fejlesztéséhez;
 • középpontban az egész személyiség formálása áll
 • napközit működtet;
 • iskolai könyvtári ellátást biztosít;
 • nemzeti etnikai kisebbségi feladatokat igény esetén ellát;
 • informatikai oktatást, illetve e tantárgyból emelt szintű képzést biztosít csoportbontásban;
 • külön bánásmódban részesíti a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat,
 • logopédiai szakszolgálatot lát el;
 • a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára egyéni fejlesztési ütemterv szerinti haladást biztosít;
 • vállalja “más fogyatékos” gyermekek képzését.

Belépés a Mozanaplóba

Iskolánk közelebbről


Archívum

 
 

A weboldal további használatával jóváhagyja a cookie-k használatát. további információ

A weboldal cookie-kat(sütiket) használ, amik segítenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában. Kattintson a Jóváhagy gombra, ha elfogadja a cookie-k használatát

Bezár